hrinvent.pl używa mechanizmu ciasteczek (Cookie). Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies. Zamknij okno
+48 500 163 303
kontakt@hrinvent.pl
tel.: +48 500 163 303

kontakt@hrinvent.pl

xxx

Proponowane szkolenia:

1. Zarządzanie zespołem
Celem szkolenia jest poszerzenie i uporządkowanie wiedzy z zakresu kierowania zespołem, doskonalenie umiejętności doboru stylu kierowania do dojrzałości zespołu; podniesienie umiejętności motywowania pozafinansowego.

Zagadnienia:

 • Style kierowania
 • Przywództwo – predyspozycje przywódcy
 • Wywieranie wpływu na zespół
 • Funkcje zarządzania: planowanie (cele i zadania zespołu), organizowanie (budowanie wewnętrznej struktury zespołu), kierowanie (delegowanie, motywowanie), kontrolowanie
 • Mechanizmy funkcjonowania zespołu na różnych etapach jego rozwoju
 • Efektywna komunikacja w zespole
 • Motywowanie pozafinansowe
 • Rozwój pracowników


2. Budowanie silnego przywództwa w organizacji
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze starannie dobranymi koncepcjami umożliwiającymi zwiększenie efektywności pracy swoich zespołów za pośrednictwem konkretnych metod i narzędzi stanowiących warsztat współczesnego lidera.

Zagadnienia:
1. Zrozumienie zasad i elementów przywództwa
 • Przywództwo jako trend napędzający rozwój organizacji
 • Przywódca i zespół ukierunkowany na wyniki
 • Przywódca w zespole - kluczowe czynniki sukcesu
 • Zarządzanie vs. przywództwo - modele pracy lidera
 • Rozwój cech i umiejętności przywódczych
 • Poziomy przywództwa w organizacji - 6 wymiarów przywództwa

2. Rola lidera w kontekście pracy zespołowej
 • Praca zespołowa i współpraca
 • Budowanie zaufania w zespole
 • Zadania lidera w zarządzaniu zespołem
 • Narzędzia pracy lidera (Team-Building)
 • Role i odpowiedzialności w zespole (Model Belbina).
 • Team Chart i zasady pracy w zespole (Teamwork)
 • Narzędzia pracy zespołu - procedury i protokoły
 • Podział przywództwa w zespole

3. Odpowiedzialność lidera w określaniu wizji działania zespołu oraz celów zespołowych
 • Charakterystyka systemu zarządzania przez cele (Management by Objectives)
 • Wizjonerska rola lidera i znaczenie wizji w rozwoju strategicznym zespołu
 • Umiejętność planowania i określania priorytetów (Pair Comparison Grid)
 • Zasady precyzyjnego określania celów (SMARTER)
 • Rola lidera w controllingu działań

4. Czynniki organizacyjne wpływające na rozwój przywództwa w organizacji,
 • Kultura organizacyjna i warunki do rozwoju przywództwa.
 • Rola lidera w procesie zmian - jak być przekonywującym liderem.
 • Motywowanie pracowników - style przywództwa w kierowaniu zespołem.
 • Rozpoznanie i metody rozwiązywania konfliktów w zespole.
 • Podejmowanie decyzji w zespole i konsensus.


3. Delegowanie i zarządzanie przez cele
Celem szkolenia jest podniesienie umiejętności delegowania uprawnień i zadań, przedstawienie zasad delegowania zadań i uprawnień w zależności od typu osobowości pracownika, poznanie metod, technik i procedur delegowania zadań i uprawnień, podniesienie umiejętności sprawdzenia rozmowy z pracownikiem w zakresie przekazywania mu informacji zwrotnej dotyczącej wykonania zadania.

Zagadnienia:
1. Analiza czasu
 • Sporządzanie budżetu czasu – na co zużywamy nasz czas?
 • Diagnozowanie tzw. złodziei czasu
 • Sposoby radzenia sobie z największymi złodziejami czasu

2. Proces wytyczania celów i priorytetów
 • Definiowanie celów – warunki poprawnego sformułowania celu
 • Zasada SMARTER
 • Na co należy zwracać uwagę przy formułowaniu swoich celów
 • Pisemne ustalanie celów
 • Kontrola i weryfikacja celów
 • Wyznaczanie celów krótkoterminowych i perspektywicznych
3. Efektywne zarządzanie swoją pracą w planowaniu przebiegu dnia
 • Ile czasu należy poświęcać na planowanie swoich codziennych czynności?
 • Jak ustalać priorytety pod względem ich pilności i ważności?
 • Organizacja pracy poprzez planowanie efektywnych bloków pracy
 • Krzywa sprawności
 • Plan działania
 • Tabela spędzonego czasu

4. Funkcje menedżerskie kluczowe dla delegowania
 • Korzyści z delegowania
 • Poziomy delegowania
 • Przyczyny niedelegowania
 • Problemy z delegowaniem i jak je rozwiązywać
 • Tworzenie harmonogramu zadań

5. Delegowanie
 • Zlecanie zadań
 • Dopasowanie zadań do poszczególnych pracowników
 • Zakres powierzonej odpowiedzialności a rodzaj sprawowanej kontroli wykonania
 • Stopnie delegowania uprawnień
 • Strefy delegowania zadań
 • Znaczenie odpowiedniego komunikowania delegowanych zadań i uprawnień

6. Bariery w delegowaniu uprawnień
 • Rodzaje barier w delegowaniu uprawnień i zadań
 • Stereotypy dotyczące delegowania uprawnień i zadań

7. Ocena pracownika po wykonaniu zadania
 • Tworzenie atmosfery rozmowy
 • Technika prowadzenia rozmowy
 • Przekazywanie informacji pozytywnej i negatywnej
 • Wpływ emocji na przebieg rozmowy oceniającej pracownika


4. Budowanie efektywnego zespołu
Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do sporządzenia opisów stanowisk pracy, a także poznanie przez uczestników szerokiej roli jaką pełnią opisy we współczesnym zarządzaniu zasobami ludzkimi

Zagadnienia:
• Style zarządzania w kontekście budowania i kierowania zespołem
• Delegowanie zadań jako narzędzie w kierowaniu zespołem
• Zasady oceniania i motywowania podwładnych
• Techniki zarządzania czasem zespołu zadaniowego
• Komunikacja w zespole pracowniczym
• Budowa i rozwój zespołów pracowniczych
• Role w zespole
• Konflikty w zespołach pracowniczych
• Profile temperamentu w aspekcie komunikacji i motywowania


5. Jak skutecznie motywować pracowników?
Celem szkolenia jest poszerzenie i uporządkowanie wiedzy z zakresu motywowania zespołów; podniesienie umiejętności motywowania pozafinansowego.

Zagadnienia:
 • Istota motywowania
 • Analiza czynników podnoszących poziom motywacji
 • Analiza typowych błędów w motywowaniu i angażowaniu personelu
 • Znaczenie informacji zwrotnej (feedback) w motywowaniu do pracy
 • Potrzeba uznania i akceptacji
 • Uświadamianie kluczowej roli postawy i zachowań lidera w budowaniu ducha
 • zespołu, rozwiązywania trudnych sytuacji, zapobiegania konfliktom


6. Efektywna rozmowa oceniająca
Celem szkolenia jest praktyczne przećwiczenie umiejętności niezbędnych przy planowaniu i przeprowadzaniu efektywnej rozmowy oceniającej. Postawienie uczestników przed konkretnymi wyzwania w trakcie symulacji rozmów oceniających.
Poznanie technik związanych z wywieraniem wpływu na pracowników, rozpoznawaniem ich oczekiwań i potrzeb, kształtowaniem ich motywacji, stymulowaniem ich rozwoju.

Zagadnienia
1. Rozmowa oceniająca – wprowadzenie
 • Satysfakcja pracowników – co ją buduje – wstęp
 • Znaczenie rozmowy oceniającej
 • Proces motywacji, wzmacnianie motywacji
 • Budowanie motywacji wewnętrznej
 • Stymulowanie rozwoju pracowników.

2. Przygotowanie do rozmowy oceniającej
 • Jak poinformować o rozmowie oceniającej
 • Zebranie informacji i argumentów – rozpoznanie potrzeb pracowników
 • Cel rozmowy oceniającej
 • Planowanie rozmowy oceniającej – struktura

3. Przebieg rozmowy oceniającej
 • Scenariusz rozmowy – o czym informować?
 • Nastawienie pracownika i jego wpływ na rozmowę
 • Techniki wykorzystywane w trakcie rozmowy – zasady udzielania informacji zwrotnej
 • Dialog w trakcie rozmowy
 • Wykorzystywanie pytań w trakcie rozmowy
 • Asertywność podczas rozmowy
 • Problemy pojawiające się podczas rozmowy – docieranie do przyczyn i ich rozwiązywanie
 • Opór i jego przyczyny

4. Trudne rozmowy
 • Rozmowa a konflikt
 • Rozmowa z zamkniętym pracownikiem
 • Agresja w trakcie rozmowy i kontrola nad nią
 • Nie przyjmowanie informacji zwrotnej – jak sobie z tym poradzić?

5. Zakończenie rozmowy
 • Ustalenie po rozmowie
 • Wnioski na przyszłość
 • Ewaluacja rozmowy
 • Konsekwentne egzekwowanie ustaleń rozmowy


7. Zarządzanie konfliktem
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy na temat przyczyn, przebiegu i konsekwencji sytuacji konfliktowych, doskonalenie umiejętności rozpoznawania konfliktów, reagowania na nie oraz konstruktywnego ich wykorzystania.

Zagadnienia:
 • Mechanizmy powstawania i prawidłowości przebiegu konfliktu
 • Rodzaje konfliktów
 • Konflikt – unikać, tłumić czy być przygotowanym
 • Skuteczne działanie w konflikcie
 • Rozpoznawanie działań manipulacyjnych – strategie radzenia sobie z nimi
 • Konflikty zespołowe – techniki ich rozwiązywania (mediacje, negocjacje)


WYZNACZAMY KIERUNKI TWORZĄC NOWE WARTOŚCI
HR Invent działa formalnie na rynku od roku 2009. Nasza wiedza i doświadczenie opierają się na wspólnej i indywidualnej pracy naszych konsultantów
dla różnych klientów od ponad dziesięciu lat. Wyspecjalizowaliśmy się w wykorzystywaniu szeroko pojętych
narzędzi polityki personalnej, aby pomagać naszym Klientom budować i udoskonalać
zespół pracowników, który skutecznie będzie kreował pozytywny
wizerunek i zapewniał firmie uzyskanie